Thermo Scientific F1 精准舒适型移液器

货号:4641010N

目录价:¥4,106

¥1,560

飞享价(6月30日截止)

Thermo Scientific F2高效耐用型移液器

货号:4652000

 

¥2,407

 

Thermo Scientific F3普通经济型移液器

货号:4640090

 

¥1,483

 

查看更多促销产品